Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/003788-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 21 ks drevín druh topoľ sp. rastúcich na parcelách CKN č. 331/1 a 90/1 k.ú. Klin nad Bodrogom. Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav drevín ako aj hroziace riziko nebezpečenstva padania konárov, ktoré môžu následne spôsobiť škodu na zdraví a na majetku

žiadosť doručená: 04.03.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk