Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/003787-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s.r.o., Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 720 ks drevín v druhovej skladbe vŕba sp; 460 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp; a 50 ha krovitého porastu, rastúcich na parcelách č. 1050, 1051/13, 1051/11, 1051/5, 1051/6, 1057/7, 1057/8, 1059/1, 1059/2, 1052, 1051/2, 1051/9, 1057/2, 1057/3, 1065/13, 1065/17, 1051/4, 1051/8, 1057/1, 1057/6, 1064/1 v k.ú. Egreš. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza prestarlé, suché a poškodené dreviny.

žiadosť doručená: 10.08.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.