Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/003603-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ján Nagy, 076 35 Svätá Mária, Pavlovo č. 31
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 500 m2 krovitého porastu rastúceho na parcelách EKN č. 89/1, 90/1, 89/4, 90/4, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 k.ú. Svätá Mária. Dôvodom žiadosti je vyčistenie chodníkov za účelom prístupových ciest k mólam.

žiadosť doručená: 03.03.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk