Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/012640-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: AGRO-S, spol.s.r.o. , 076 62 Dvorianky 184
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 13 ks drevín v druhovej skladbe agát sp., topoľ sp., orech., rastúcich na parcele CKN č. 1512/1 k.ú. Parchovany. Dôvodom žiadosti sú prestarlé dreviny, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky spoločnosti (bioplynová stanica, elektrická prípojka, skladové hospodárstvo), ako aj bezpečnosť na ceste III. triedy Dvorianky- Sečovce-Albinov.

žiadosť doručená: 08.12.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.