Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/012637-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 200 m2 krovitého porastu v druhovej skladbe baza, trnka, šípky, rastúcich na parcele CKN č. 1289, 1290 k.ú. Dvorianky. Dôvodom žiadosti je vyčistenie parciel, ktoré sa nachádzajú popri poľnej ceste za účelom zamedzenia divokých skládok.
žiadosť doručená: 30.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk