Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2015/011921-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh topoľ sp., rastúcej na parcele registra „C“ č. 3140/1 v k.ú. Trebišov. Jedná sa o drevinu rastúcu v blízkosti bytového domu, ktorá svojou výškou ohrozuje bezpečnosť obyvateľov ako aj bezpečnosť a zdravie detí pohybujúcich sa v areáli MŠ.

žiadosť doručená: 13.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.