Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/011905-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 60 ks drevín a 10 000 m2 krovitého porastu., rastúcich na parcele č. 1636/1 k.ú. Kravany. Dôvodom žiadosti je vyčistenie parcely za účelom uvedenia do pôvodného stavu.

žiadosť doručená: 12.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.