Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/011849-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh vŕba biela rastúcej na parcele registra „E“ č. 1528/1 v k.ú. Biel. Jedná sa o suchú drevinu, ktorá ohrozuje život okoloidúcich občanov obce.

žiadosť doručená: 11.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.