Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/011749-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp. , smrek sp., rastúcich na parcele CKN č. 1281 k.ú. Dvorianky. Dôvodom žiadosti je realizácia výstavby parkoviska pred cintorínom.

žiadosť doručená: 09.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.