Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/011647-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: P&P Jozef Pencák, Kochanovská 218/57, 078 01 Sečovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 50 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp., rastúcich na parcelách č. 534, 532/1 v k.ú. Čerhov. Dôvodom žiadosti sú prestarlé, suché a poškodené dreviny.

žiadosť doručená: 05.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.