Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/011477-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Dušan Kalan, Okružná 277/1, 076 15 Veľaty
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 15 ks v druhovej skladbe agát sp., rastúcich na parcele č. 1257 v k.ú. Veľaty. Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný stav, dreviny sú suché a ohrozujúce bezpečnosť ľudí.

žiadosť doručená: 30.10.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.