Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/009894-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: JUGAST s.r.o., Dobšinského 3, 040 01 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 400 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp., rastúcich na parcelách č.1424,1103,1139/1 v k.ú. Zemplínska Teplica, a č. 2763, 1151, 2776, 1440 v k.ú. Veľké Ozorovce. Dôvodom žiadosti je rúbny vek, bútľavosť stromov, vysýchajúce koruny stromov, vývraty stromov, život ohrozujúce padajúce konáre, svojím vzrastom bránia dozrievaniu úrody.

žiadosť doručená: 10.09.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.