Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/009574-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Byšta, Okružná č. 9, 076 13 Byšta
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere cca 400 m2, rastúceho na parcelách CKN č.300, a č.398 v k.ú. Byšta. Dôvodom výrubu je zabezpečenie geodetických prác.

žiadosť doručená: 31.08.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.