Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/009552-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Byšta, Okružná 9, 076 13 Byšta
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 28 ks drevín druh topoľ sp. rastúcich na parcele registra „E“ č. 994/2 v k.ú. Byšta. Jedná sa o výrub suchých stromov popri panelovej ceste.

žiadosť doručená: 31.08.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.