Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/007435-4

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Juraj Benkö, Malý Kamenec 73, 076 36 Malý Kamenec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 15 ks v druhovej skladbe agát sp., a náletových krovitých porastov o výmere cca 250 m2 rastúcich na parcele č. 1483 v k.ú. Streda nad Bodrogom. Dôvodom výrubu je vyčistenie viníc za účelom uvedenia do pôvodného stavu.

žiadosť doručená: 24.07.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.