Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/007058-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: TBM s.r.o., Stierova 5, 040 23 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 200 ks náletových drevín v druhovej skladbe topoľ, agát, hrab rastúcich na parcelách č.1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1515, 1517, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 v k.ú. Malé Trakany. Dôvodom žiadosti je vyčistenie plochy za účelom výsadby rýchlorastúcich drevín.

žiadosť doručená: 08.06.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.