Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/004860/2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku neslúžiaceho plavbe
žiadateľ: LUMIX TRADE, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku neslúžiaceho plavbe v k.ú. Streda nad Bodrogom, pri cestnom moste v rkm. 54,880.

žiadosť doručená: 24.03.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.