Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/004083-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: MaV media s.r.o., Gorkého 3606/61, 075 01 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 93 ks v druhovej skladbe topoľ biely, vŕba biela, agát biely, orech kráľovský a krovitého porastu o rozlohe 20 000 m2 , rastúcich na parcelách registra „E“ č. 678/20, 689/3, 687/22, 689/5, 687/25, 689/8, 687/27, 689/10, 687/28, 689/11, 687/29, 689/12, 687/30, 689/13, 687/32, 689/15, 687/33, 689/16, 688/9, 689/17, 688/10, 689/18, 688/11, 689/19, 688/12, 689/20, 689/22, 689/25, 687/5, 689/26, 689/28, 687/7, 687/8, 689/29, 687/9, 689/30, 687/10, 689/31, 687/12, 689/33, 687/13, 689/34, 689/37, 689/38, 689/39, 689/40, 689/41, 689/42, 689/45, 689/27 v k.ú. Milhostov. Ide o náletové dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave. Žiadateľ plánuje predmetné parcely vyčistiť, za účelom výsadby rýchlorastúcich drevín, na ktoré má spracovaný projekt.

žiadosť doručená: 26.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.