Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2015/003955-2

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: František Székely, Hlavná 662/74, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 3 ks druh topoľ sp. rastúcich na parcele registra „E“ č. 587/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom. Dreviny sú vo veľmi zlom zdravotnom stave a ohrozujú majetok a bezpečnosť ľudí, nakoľko sa nachádzajú za zastavanými pozemkami rodinných domov. Na výrub predmetných drevín Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP vydal súhlas č. OU-TV-OSZP-2013/00053-3 zo dňa 04.10.2013, žiadateľ pre dlhotrvajúcu nemoc nestihol v termíne dreviny vyrúbať a nepožiadal v termíne ani o predĺženie platnosti rozhodnutia.

žiadosť doručená: 23.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.