Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003720-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Klin nad Bodrogom, Hlavná č. 91/21, 076 31 Klin nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 83 ks v druhovej skladbe vŕba sp., a krovitých porastov vo výmere cca 32 m2,  rastúcich na parcele č. 364 v k.ú. Klin nad Bodrogom. Dôvodom výrubu je prekážka plynulého prietoku vodného toku..

žiadosť doručená: 18.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.