Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003679-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ladislav Priam, Pod záhradami 19/15, 07683 Svätuše
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 28 ks druh topoľ sp. a krovitého porastu o rozlohe 3000 m2 rastúceho na parcele registra „E“ č. 1231/4 v k.ú. Svätuše. Dreviny sú v blízkosti fotovolt. elektrárne, sú vyschnuté a ohrozujú bezpečnosť, prevádzku a funkčnosť elektrárne.

žiadosť doručená: 16.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.