Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003351-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Barnabás Nagy, 076 42 Malé Trakany č. 351
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 13 ks v druhovej skladbe slivka sp. a jabloň sp. rastúcich na parcele registra „E“ č. 410 v k.ú. Veľké Trakany. Ide o prestarlé a suché dreviny.

žiadosť doručená: 06.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.