Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003345-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Michal Raček, Pri hati 679/3, Prešov-Solivar
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o rozlohe 2200 m2 rastúceho na parcele registra „C“ č. 438/2, 475/5, 475/8 v k.ú. Byšta. Krovinatý porast bráni riadnemu obhospodarovaniu ornej pôdy.

žiadosť doručená: 06.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.