Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2015/003343-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Juraj Novák, Hlavná č. 7/15, 076 12 Kuzmice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 10 ks v druhovej skladbe topoľ sp., 10 ks jaseň sp., 7 ks jelša sp., 1 ks čerešňa, a náletových krovitých porastov o výmere cca 290 m2 rastúcich na CKN parcelách č. 249/1, 250 v k.ú. Kuzmice. Dôvodom výrubu je ochrana zdravia a majetku pri obhospododarovaní pozemku.

žiadosť doručená: 06.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.