Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003235-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o predĺženie lehoty na výkon činnosti povolenej rozhodnutím č. 2013/00396-3.
žiadateľ: A.O.D Trade s.r.o., 076 41 Biel
predmet žiadosti: Žiadosť o predĺženie lehoty na výkon činnosti povolenej rozhodnutím č. 2013/00396-3 zo dňa 22.05.2013. Jedná sa o predĺženie lehoty na uskutočnenie náhradnej výsadby na parcele výrubu č. 1553/19 v k.ú. Dobrá, v počte 120 ks drevín v druhovom zložení jelša lepkavá a jeseň štíhly.
žiadosť doručená: 04.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.