Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003230-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív.
žiadateľ: BODROG TRADE s.r.o., Obchodná 470/9, 076 35 Somotor
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív na parcelách č. 8802/1 v k.ú. Viničky, parc.č. 6801/2 v k.ú. Streda nad Bodrogom a parc.č. 2301/2 v k.ú. Zemplín.

žiadosť doručená: 04.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.