Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2015/002848-2

  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: EKO-AGRÁR s.r.o., 076 36 Veľký Kamenec 145
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 997 ks v druhovej skladbe topoľ sp., vŕba sp. a krovitý porast o rozlohe 347250 m2 rastúcich na parcelách registra „E“ č. 220, č. 223, č. 499, č. 124/1, č. 124/2, č. 123/1, č. 123/2, č. 126/1, č. 126/2, č. 129/1, č. 129/2, č. 125, č. 128/1, č. 128/2 v k.ú. Nová Vieska pri Bodrogu. Jedná sa o výrub náletových drevín a krovia za účelom obnovy lúk a pasienok, ktoré žiadateľ plánuje využívať na pasenie a preháňanie hospodárskych zvierat.

žiadosť doručená: 26.01.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.