Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/002601-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: P&P Jozef Pencák, Kochanovská 218/7, 078 01 Sečovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 350 ks v druhovej skladbe topoľ sp., rastúcich na parcelách registra „E“ č. 8584, 8588/1, 8599/301, 8604/2, 8688/1, 8688/2, 8581/9, 8601/1, 8601/2 a na parcele registra „C“ č. 4843/1 v k.ú. Trebišov. Dreviny sú prestarlé a ohrozujú cestnú premávku.

žiadosť doručená: 20.01.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.