Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/002595-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ervín Bányácski, Hlavná č. 154, 076 36 Veľký Kamenec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín – 4 ks v druhovej skladbe agát biely, rastúcich na parcele č. 1290 v k.ú. Veľký Kamenec. Dôvodom výrubu je obnova pestovania viniča.

žiadosť doručená: 15.01.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.