Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/002506-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Csaba Kovács, Hlavná 34/20, 076 34 Ladmovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 20 ks v druhovej skladbe vŕba sp., rastúcich na parcele registra „E“ č. 1693/2 v k.ú. Ladmovce. Dreviny bránia žiadateľovi obhospodarovať pôdu, na ktorú berie dotácie.

žiadosť doručená: 16.01.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.