Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2015/001047-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív
žiadateľ: AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív na poľnohospodárskych blokoch v k.ú. Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, Viničky, Somotor, Ladmovce.

žiadosť doručená: 19.12.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.