Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/012674-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny.
žiadateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks v druhovej skladbe smrek obyčajný, rastúci na parcele registra „C“ č. 2056/1 v extraviláne k.ú. Kráľovský Chlmec. Ide o vzrastlý strom, ktorý rastie v blízkosti obytného bloku a narúša základy okapového chodníka.

žiadosť doručená: 09.12.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.