Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/012200-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Ladmovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 31 ks v druhovej skladbe topoľ kanadský, rastúcich na parcelách registra „E“ č. 1693/5, č. 413 v k.ú. Ladmovce. Ide o vzrastlé, suché a nestabilné dreviny.

žiadosť doručená: 20.11.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.