Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/012081-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: ŽSR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby Trebišov, Šrobárova 1, 075 01 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 3 ks v druhovej skladbe jaseň sp., lipa sp., rastúcich na parcele č. 465/9 v k.ú. Úpor. Dôvodom výrubu je narušená statika budovy žst. Úpor.

žiadosť doručená: 18.11.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.