Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/011920-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 2013/00331-4 zo dňa 05.04.2013 a predĺženie výkonu činnosti povolenej týmto rozhodnutím.
žiadateľ: Ing.Lucia Hradzáková, Stankovce 78, 076 61 Stankovce
predmet žiadosti: Žiadosť o zmenu parcely na náhradnú výsadbu drevín v k.ú. Stankovce, žiadosť o zmenu druhu drevín namiesto 40 ks borovíc vysadiť 40 ks smrekov a žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím č. 2013/00331-4 na parcelách č. 1178/1, 1182/2 v k.ú. Stankovce o rok , t.j. do 31.12.2015.

žiadosť doručená: 20.11.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.