Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/008050-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na likvidáciu trvalých trávnatých porastov .
žiadateľ: TOKAJ GOLD s.r.o., Sládkovičova 10, 040 01 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na likvidáciu existujúcich trvalých trávnatých porastov na parcele č. 795 a č. 792 v k.ú. Viničky. Dôvodom likvidácie TTP je výsadba nového tokajského vinohradu. Parcely sú registrované ako vinice na základe Osvedčenia o registrácii vinohradu a nachádzajú sa v tokajskom vinohradníckom hone Orešie.

žiadosť doručená: 25.06.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.