Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/007903-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks v druhovej skladbe brest sp., rastúcej na parcele č. 3822/1 v k.ú. Trebišov. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí pohybujúcich sa v lokalite Mestského parku- národná kultúrna pamiatka zapísaná ÚZPF SR pod číslom 1/9.

žiadosť doručená: 19.06.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.