Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/00516-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat

žiadateľ:  Tomáš Szabó, Kostolná 103/7, 076 34 Ladmovce

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na parcelách č. 1409, 1427,1430,1298,1299/1 v k.ú. Ladmovce

 

žiadosť doručená: 05.03.2014

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.