Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/00447-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív

žiadateľ:  Tomáš Szabó, Kostolná 103/7, 076 34 Ladmovce

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív na parcelách č. 7406/1, 7407/1, 7408/1, 7503/1 v k.ú. Viničky a na parcelách č. 4604/1, 5402/2, 5402/1, 5404/1, 5407/1, 6302/1, 6304/1, 7501/1, 7601/1, 7602/1, 5701/1 v k.ú. Ladmovce.

žiadosť doručená: 19.02.2014

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.