Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2014/0011985-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: SVP, š.p. Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, M.R. Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín– 50 ks v druhovej skladbe topoľ sp., rastúcich na parcelách registra „C“ č. 2040, č. 2069 v k.ú. Streda nad Bodrogom a na parcelách č. 1013/1, č. 1013/2 v k.ú. Somotor. Ide o vzrastlé a nestabilné dreviny, ktoré sú naklonené nad cestnú komunikáciu a hrozí ich vyvrátenie.

žiadosť doručená: 11.11.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.