Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00346-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Global speed, s.r.o., Na sídlisku 365/44, 076 14 Michaľany

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 233 ks v druhovej skladbe jelša sp., vŕba sp., jaseň sp., dub sp., topoľ sp. a krovitého porastu o rozlohe 21,583 m2 rastúce na parcelách č. 4801, 5092, 5128 - v medzihrádzovom priestore a na pobrežných pozemkoch vodného toku Ondava v hkm 9,835 – 11,200 k.ú. Trebišov.

 

žiadosť doručená: 13.12.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.