Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2013/00332

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  M&D REALM s.r.o. Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 46477004

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 1052 ks drevín v druhovej skladbe topoľ čierny, dub zimný, jelša lepkavá, jaseň štíhly a cca 12 885 m2 náletového krovia rastúce na parcelách CKN č. 1318/1, 1321, 1320/1 v k.ú. Zemplínske Hradište. Jedná sa o výrub drevín a krovitých porastov v medzihrádzovom priestore vodného toku Ondava v hkm 7,070 – 9,000 z dôvodu realizácie investičnej akcie „Prestavba pravobrežnej hrádze Ondavy hkm 7,070 – 14,200“.

 

žiadosť doručená: 04.12.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.