Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00316-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 16 ks v druhovej skladbe topoľ sp. a krovitého porastu rastúce na parcele KN „E“ č. 568/2 v k.ú. Somotor. Dôvodom výrubu je ohrozenie majetku, zdravia a života občanov pri veternom počasí.

 

žiadosť doručená: 02.12.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.