Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00300-1

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR    

           č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Varhoľová, Ternavská 2247/18, 075 01 Trebišov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks v druhovej skladbe smrek sp. rastúcej na parcele č. 4986/83 v k.ú. Trebišov. Dôvodom výrubu je ohrozenie majetku pri veternom počasí.

 

žiadosť doručená: 26.11.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.