Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00242-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Solgy, a.s., Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 275 ks v druhovej skladbe vŕba biela a  krovitého porastu o rozlohe 3985 m2 rastúce na parcele č. 1222 v k.ú. Malý Ruskov. Dôvodom výrubu sú straty a výpadky pri výrobe el. energie, čo spôsobuje tienenie drevín na okrajové panely a poškodzovanie suchými vetvami pri veternom počasí.

 

žiadosť doručená: 12.11.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.