Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00214-1

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR    

           č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14 Luhyňa

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín - 1 ks v druhovej skladbe lipa sp. rastúcej na parcele registra „C“ č. 1041 v k.ú. Luhyňa. Dôvodom výrubu je poškodzovanie pomníka na obecnom cintoríne koreňovým systémom.

 

žiadosť doručená: 04.11.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.