Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00175-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Ľubica Takáčová, 076 12 Kuzmice

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín - 50 ks v druhovej skladbe vŕba sp. rastúcej na parcele č. 1399/8 a č. 1400/1 v k.ú. Kuzmice. Dôvodom výrubu je bránenie internetových pripojení a očistenie OP a TTP od náletov a drevín.

žiadosť doručená: 23.10.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.