Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00157-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín - 1 ks v druhovej skladbe jedľa sp. rastúcej na parcele č. 1123/1 v k.ú. Biel. Dôvodom výrubu je bezprostredné ohrozenie majetku a života obyvateľov obce pri nepriaznivom počasí.

žiadosť doručená: 18.10.2013