Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00132-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  ABG Trebišov, s.r.o. M.R. Štefánika 2393, 075 01 Trebišov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o rozlohe 2300 m2 rastúce na parcele č. 4688/1 a č. 4688/5 v k.ú. Trebišov a na výrub krovitého porastu o rozlohe 1800 m2 rastúce na parcele č. 988 v k.ú. Cejkov.

žiadosť doručená: 11.10.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.