Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00106-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Oskár Hegedűs, Borša 366, 076 32 Borša

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín - 2 ks v druhovej skladbe topoľ sp. rastúcej na parcele registra „C“ č. 1080 v k.ú. Borša.

 

žiadosť doručená: 07.10.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.